ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ในโอกาสได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564 สาขามนุษยศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ในโอกาสได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564
สาขามนุษยศาสตร์