ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.ณัฐนี สัจนวกุล อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง “ศิลปวิทยาเสรี: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และแนวโน้มการศึกษาแนวศิลปศาสตร์เชิงบูรณาการในประเทศไทย” จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่
อาจารย์ ดร.ณัฐนี สัจนวกุล
อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
เรื่อง “ศิลปวิทยาเสรี: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และแนวโน้มการศึกษาแนวศิลปศาสตร์เชิงบูรณาการในประเทศไทย”
ประเภททุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 
จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)