ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.อัญชลี ภู่ผะกา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง “หนังสือนิทานภาพสมัยใหม่กับความคาดหวังทางสังคมที่มีต่อเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑” จากหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่
อาจารย์ ดร.อัญชลี ภู่ผะกา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
เรื่อง “หนังสือนิทานภาพสมัยใหม่กับความคาดหวังทางสังคมที่มีต่อเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑”
ภายใต้โปรแกรมที่ ๕ ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพแผนงานการยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 
จากหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)