คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เทพ บุญตานนท์ อาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในโอกาสได้รับทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2566

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.เทพ บุญตานนท์ อาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ในโอกาสได้รับทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2566
🔰ทุนวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มเรื่องมนุษยศาสตร์
เรื่อง การให้ทุนศึกษาต่อยังต่างประเทศกับเป้าหมายในการพัฒนากองทัพในระหว่าง พ.ศ. 2475 – 2488