คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.ณัฐกฤตา โชติภัคธนสุข อาจารย์​ประจำหลักสูตร​ศิลปศาสตรบัณ​ฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เทียบตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่
อาจารย์ ดร.ณัฐกฤตา โชติภัคธนสุข
อาจารย์​ประจำหลักสูตร​ศิลปศาสตรบัณ​ฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เทียบตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์