คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจากโครงการ Edugo Platform

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ ดร.ฐาปนีย์ มุสิเกตุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและศูนย์ทดสอบภาษา ให้การต้อนรับผู้แทนจากโครงการ Edugo Platform ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อแนะแนวการศึกษาจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 728 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา