คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 15 (The 15th International Conference on Humanities and Social Sciences) ภายใต้หัวข้อ “Collaborative Reflections on Language, Culture, and Society for a Sustainable Future”

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 15 (The 15th International Conference on Humanities and Social Sciences) ภายใต้หัวข้อ “Collaborative Reflections on Language, Culture, and Society for a Sustainable Future” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Webinar โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการปาฐกถาและการนำเสนอผลงาน
การประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 15 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาจากทั่วโลกได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในมิติที่หลากหลาย ขับเคลื่อนความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สากล ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นภาคีเครือข่ายการประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ Faculty of Defence Studies and Management, National Defence University of Malaysia ประเทศมาเลเซีย โดยคณาจารย์คณะฯ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (Editorial Board) และผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทำหน้าที่คัดเลือกบทคัดย่อและบทความ พิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินคุณภาพบทความ และตรวจสอบบทความก่อนการเผยแพร่
 
ขอบคุณภาพจาก Facebook page คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: https://www.facebook.com/LiberalArts.PSU