คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ เจรจาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ ณ สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดี พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร. Rhee Seongha อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ เข้าพบ Professor Dr. Jang Jiho, President of the Cyber Hunkuk University, Professor Dr. Chongnan Chin, Dean of Student and Global Admission, Cyber Hunkuk University of Foreign Studies และคณะ เพื่อเจรจาแนวทางสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยไซเบอร์ฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ
จากนั้นได้เข้าพบ Professor Dr. Joonkyu Lee, Dean of the Graduate School of TESOL, Professor Dr. Iksoo Kwon, Chair, Professor Dr. Kilryeong Lee และคณาจารย์จาก English Department, HUFS Graduate School เพื่อเจรจาแนวทางสร้างความร่วมมือด้านการดำเนินการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์กับ Hankuk University of Foreign Studies อีกด้วย