งานแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง RUBRIC ASSESSMENT

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 งานแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง RUBRIC ASSESSMENT โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์ จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และอาจารย์สุชณิห์ยา วงศ์วิวัฒนา รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้อง 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล