ชื่อกิจกรรม/งานที่ดำเนินการ: การพัฒนาบทเรียนออนไลน์

เป้าหมาย/งานที่เกี่ยวข้อง: 4.3 ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีราคาที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี 2573

วันเวลา และสถานที่: ออนไลน์

รายละเอียดงาน: 

รายวิชาออนไลน์ประเภท SPOC (Small Private Online Course)

จำนวน 5 รายวิชา ได้แก่

  1. รายวิชา Pronunciation
  2. รายวิชา Foundations of Reading
  3. รายวิชา ศศภญ 161 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 (Japanese Elementary 1)
  4. รายวิชา ศศภจ 171 ภาษาจีน 1 (Chinese 1)
  5. รายวิชา ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 

รายวิชาออนไลน์ประเภท MOOC (Massive Open Online Courses)

ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 รายวิชา

  1. ศศภอ 265 การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร

(LAEN 265 Listening and Speaking for Communication)

 

ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 รายวิชา

  1. ภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนประถมศึกษาปีที่ 1

(English for teachers who are teaching first grade level)

 

  1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ

(Thai language in everyday conversation with foreigners)

 

  1. การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (How to Write English Abstracts)

 

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน: การพัฒนาบทเรียนออนไลน์

รูปภาพประกอบ:

SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ: