ทดสอบ SDGs

ชื่องานสัมนา/Conference:

ที่มาและความสำคัญ:

หัวข้อในการสัมนา:

สถานที่จัดงาน:

หน่วยงานที่ร่วมจัดงาน:

บทบาทของหน่วยงาน:

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน:

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม:

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม:

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม:

ข้อสรุปที่ได้จากงานสัมมนา/Conference(ถ้ามี):

ผลลัพธ์ที่ได้จากงานสัมมนา/Conference(ถ้ามี):

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน:

รูปภาพประกอบ:

SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ:

Leave a Reply