ชื่อกิจกรรม/งานที่ดำเนินการ:ทุนการศึกษา และสิทธิในการกู้ยืมสำหรับนักศึกษา

เป้าหมาย/งานที่เกี่ยวข้อง: 1.4 ภายในปี 2573 สร้างหลักประกันว่าชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะที่ยากจนและเปราะบาง มีสิทธิเท่าเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน การเป็นเจ้าของและควบคุมเหนือที่ดินและอสังหาในรูปแบบอื่น มรดกทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสม และบริการทางการเงิน ซึ่งรวมถึงระบบการเงินระดับฐานราก (microfinance)

วันเวลา และสถานที่:

รายละเอียดงาน:

รูปภาพประกอบ:

SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ: