ทุนวิจัย

ทุนวิจัย

ปีงบประมาณ
2564
2563
2562
2561
2560

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน

การสื่อสารและการรับข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประเทศไทย อ.ดร.รังสิมา นิลรัต เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
การรับรู้และการออกเสียงพยัญชนะซ้อน (sokuon) ในภาษาญี่ปุ่นโดยผู้เรียนชาวไทย อ.ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์ เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนในตลาดศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง อ.ดร.ไพศาล สุขใจรุ่งวัฒนา เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
Problems and Solutions on Language and Interculture of Foreign Care Workers for Elderly Japanese อ.ดร.สุดปรารถนา ดวงแก้ว The Sumitomo Foundation ประเทศญี่ปุ่น

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน

ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซียผ่านลวดลายผ้าบาติกในนิทรรศการ “ผ้าบาติก: สายสัมพันธ์ชวาและสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อ.ดร.เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
การเปรียบเทียบปัจจัยจูงใจต่อการเลือกเรียนภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
การใช้ความซับซ้อนทางไวยากรณ์เป็นตัวทำนายความยากง่ายของข้อสอบไวยากรณ์ในแบบทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ อ.ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่าง “ม่องล่ายคำกลอน สำนวนเก่า” กับนิทานตาม่องล่ายสำนวนต่างๆ การศึกษาในฐานะตำนานประจำถิ่นบริเวณอ่าวไทย ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
พัฒนาการคำศัพท์กฎหมายไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน อ.ดร.เขมฤทัย บุญวรรณ เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
วรรณคดีไทยในหนังสืออ่านเชิงวิชาการ (พ.ศ.2558-2562) : การสร้างและเผยแพร่ชุดความรู้นอกแบบเรียน อ.ดร.วรรณพร พงษ์เพ็ง เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
การเสริมศักยภาพชุมชนแนวปฏิบัติเพื่อสร้างความรอบรู้และป้องกันการสูบบุหรี่ในนักศึกษา อ.ดร.นิภาวรรณ เจริญลักษณ์ เครือข่ายวิชาชีพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ฯ
การศึกษาคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในภาคบริการในประเทศญี่ปุ่นยุคสังคมสูงวัย อ.ดร.สุดปรารถนา ดวงแก้ว สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน

การจัดนิทรรศการชั่วคราวและกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของมิวเซียมสยาม อ.ดร.เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
การออกเสียงกักอโฆษะในภาษาอังกฤษของนักศึกษาชาวไทย อ.ดร.สมบูรณ์ พจน์ประสาท เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
การตั้งชื่อหนังสือภาพสำหรับเด็กที่แต่งโดยนักเขียนชาวไทยในช่วงทศวรรษแห่งการอ่าน (พ.ศ.2552-2561) :ความหมายของชื่อหนังสือและความต้องการของสังคมไทยที่มีต่อเด็ก อ.ดร.พิชณี โสตถิโยธิน เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียน กลยุทธ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ และการรับรู้ในความสามารถของตนเองของผู้เรียนด้วยเกมการอ่าน Bibliobattle อ.ธนวัฒน์ นุตยางกูล เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
ความเป็นไทยและวัฒนธรรมประชานิยมในภาพยนตร์ของสมโพธิ แสงเดือนฉาย อ.ณรงค์ศักดิ์ สอนใจ เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
การศึกษาเปรียบเทียบการปรับแต่งการขอร้องของผู้พูดชาวเกาหลีที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองและผู้พูดชาวไทย อ.ดร.ยิ่งยศ กันจินะ เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
การศึกษาภูมิทัศน์ทางภาษาและการใช้ภาษาอังกฤษบนป้ายในสถานที่ขนส่งสาธารณะหลักที่สำคัญของประเทศไทย อ.ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
ผลของการใช้เกมส์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีน อ.ดร.ไพศาล สุขใจรุ่งวัฒนา ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลวิธีการหลีกเลี่ยงการตอบคำถามของดาราเพื่อนำเสนอภาพลักษณ์: กรณียุติความสัมพันธ์กับคู่รัก อ.ดร.ฐิติภา คูประเสริฐ ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล
การสร้างสรรค์ละครประยุกต์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องสิทธิเด็กของเยาวชนไร้สัญชาติที่มีพ่อแม่เป็นแรงงานที่มาจากประเทศพม่าในตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร อ.ดร.ปวลักขิ์ สุรัสวดี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
การบูรณาการองค์ความรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นคลองโยงสู่การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นวิถีวัฒนธรรมข้าวคลองโยง ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ทุนงบประมาณแผ่นดิน
การพัฒนาฐานข้อมูลและแผนที่อัจฉริยะ ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ทุนงบประมาณแผ่นดิน
การเสริมศักยภาพชุมชนแนวปฏิบัติเพื่อสร้างความรอบรู้และป้องกันการสูบบุหรี่ในนักศึกษา อ.ดร.นิภาวรรณ  เจริญลักษณ์ เครือข่ายวิชาชีพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ฯ

ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน
กลวิธีการแปลคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสที่สะท้อนวัฒนธรรมใน Le Couronnement espagnol รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
การศึกษาภูมิทัศน์ภาษาของภาวะพหุภาษาในตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ดร.ภีมพสิษฐ์ เตชะราชันย์ เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
อิทธิพลของความคุ้นเคยเชิงศัพท์ต่อการรับรู้เสียงพยัญชนะกักเสียดแทรก [ts] ในภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย อ.ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์ เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
การถอดรหัสโครงสร้างในนวนิยายไทย พ.ศ. 2475 – 2500 อ.ดร.อัญชลี ภู่ผะกา เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
การรับรู้การทำงานเป็นทีมกลยุทธ์ในการสื่อสารภาษาอังกฤษและการรับรู้ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติหลังการเล่นเกม Salad Bowl และClipper รศ.ดร.ทรงศรี สรณสถาพร เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
การนำเสนอแนวคิดพระพุทธศาสนาในละครโทรทัศน์ที่ดัดแปลงจากนวนิยายระหว่าง พ.ศ.2556-พ.ศ.2560 อ.ดร.ณัฐกาญน์ นาคนวล เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
เทรนนิ่งการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ อ.ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์ ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล
การรับรู้และวิธีการออกเสียงคำในภาษาอังกฤษที่มีเสียงพยัญชนะซ้อนของผู้เรียนชาวไทยและนัยสำคัญที่มีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อ.ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน
การสำรวจความรู้ทักษะทางด้านการออกแบบทดสอบการเขียนของอาจารย์ผู้สอนชาวไทยที่สอนวิชาเขียนในระดับมหาวิทยาลัย อ.ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
การศึกษาผลของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะและกลยุทธ์ในการสื่อสารภาษาอังกฤษและความสามารถในการทำงานของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา รศ.ดร.ทรงศรี สรณสถาพร เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
พิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัยกับการปรับตัวหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ศึกษากรณีพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จังหวัดปทุมธานี อ.ดร.เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล อ.ดร.ไพศาล สุขใจรุ่งวัฒนา เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
บทบาทของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กรุงเทพมหานคร กับการเผยแพร่ความรู้เรื่องอาเซียนแก่ประชาชน อ.ดร.เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล
การใช้ละครประยุกต์เพื่อพัฒนามโนทัศน์ความเข้าใจในตนเองของเยาวชนไร้สัญชาติ: กรณีศึกษากลุ่มเยาวชนไร้สัญชาติ ตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย อ.ดร.ปวลักขิ์ สุรัสวดี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)