บทสัมภาษณ์โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาภูมิทัศน์ทางภาษาและการใช้ภาษาอังกฤษบนป้ายในสถานที่ขนส่งสาธารณะหลักในประเทศไทย” โดยหัวหน้าโครงการ: อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาภูมิทัศน์ทางภาษาและการใช้ภาษาอังกฤษบนป้ายในสถานที่ขนส่งสาธารณะหลักในประเทศไทย”
โดยหัวหน้าโครงการ: อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล