บทสัมภาษณ์โครงการวิจัย เรื่อง “การดัดแปลงนวนิยายของกฤษณา อโศกสิน ในยุคโทรทัศน์ดิจิทัล” โดยหัวหน้าโครงการ: อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ นาคนวล สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) อยู่ภายใต้โครงการวิจัยชุดสุนทรียสหสื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อในบริบทข้ามวัฒนธรรม

บทสัมภาษณ์โครงการวิจัย เรื่อง “การดัดแปลงนวนิยายของกฤษณา อโศกสิน ในยุคโทรทัศน์ดิจิทัล”
โดยหัวหน้าโครงการ: อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ นาคนวล
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
อยู่ภายใต้โครงการวิจัยชุดสุนทรียสหสื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อในบริบทข้ามวัฒนธรรม