บทสัมภาษณ์โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาขีดความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์” หัวหน้าโครงการวิจัย อาจารย์ ดร.ศุภชัย ชาญวรรณกุล สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)

บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาขีดความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์” หัวหน้าโครงการวิจัย อาจารย์ ดร.ศุภชัย ชาญวรรณกุล สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)