ประชุมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับผู้บริหาร Department of Thai Language, College of Asia, Busan University of Foreign Studies สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ประชุมความร่วมมือทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Webex Meeting ร่วมกับผู้บริหาร Department of Thai Language, College of Asia, Busan University of Foreign Studies สาธารณรัฐเกาหลี โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. Bai, Do-Yong, Dean of College of Asia เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อหารือแนวทางในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในอนาคต และสานสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับ Busan University of Foreign Studies ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น