ประชุมเตรียมการจัดตั้งภาคีเครือข่ายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Humanities and Social Science Consortium) ของส่วนงานสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 14 แห่ง ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฏพงศ์ จันทร์อยู่ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดตั้งภาคีเครือข่ายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Humanities and Social Science Consortium) ของส่วนงานสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 14 แห่ง ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา

ในการประชุมเตรียมการจัดตั้งภาคีเครือข่ายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Humanities and Social Science Consortium) ในครั้งนี้ คณะศิลปะศาสตร์ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับความร่วมมือให้เกิดความยั่งยืน สามารถสร้างตัวตนของสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและสามารถร่วมมือกันทำงานเพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ต้องการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลไปสู่การเป็น World Class University ตามแนว Sustainable Development Goals (SDG’s)

ส่วนงานทั้ง 14 แห่งที่ร่วมประชุมเตรียมการจัดตั้งภาคีเครือข่ายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Humanities and Social Science Consortium) ประกอบด้วย คณะศิลปศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยศาสนศึกษา วิทยาลัยราชสุดา วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และศูนย์จิตตปัญญา