ปาฐกถาปฐมฤกษ์ ในโครงการสยามเสวนา หัวข้อ “ความก้าวหน้าในนวัตกรรมยารักษาโรค สุขภาพ และความงาม”

วันที่ 11 มกราคม 2565 ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดปาฐกถาปฐมฤกษ์ ในโครงการสยามเสวนา หัวข้อ “ความก้าวหน้าในนวัตกรรมยารักษาโรค สุขภาพ และความงาม” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นองค์ปฐกถา
 
พิธีเปิดโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ณัฐนี สัจนวกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและชุมชนสัมพันธ์
ซึ่งการจัดโครงการเสวนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสุขภาพและความงามในมุมมองวัฒนธรรมและนวัตกรรม ระหว่างนักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป