พิธีอัญเชิญ “พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ” เข้าประดิษฐานภายในหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล (อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ร่วมสักการะ “พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ” ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เพื่อประดิษฐานภายในหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์

ส่วนช่วงเย็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิชา นิติสกุลวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีสงฆ์และพิธีอัญเชิญ “พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ” เข้าประดิษฐานภายในหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ ณ บริเวณด้านหน้าสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

ซึ่งพิธีอัญเชิญ “พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ” นี้ ได้มีการจัดสร้างขึ้นตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี