รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถวายนำชมแหล่งโบราณสถานต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรีและเพชรบุรี

วันที่ 24, 25 พฤศจิกายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงนำข้าราชการ และนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 4 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาโบราณสถานและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ณ จังหวัดราชบุรีและจังหวัดเพชรบุรี โดยในวันที่ 24 พฤศจิกายน เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมโบราณสถาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี และสถานที่ต่าง ๆ จังหวัดราชบุรี และในวันที่ 25 พฤศจิกายน เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมรับเสด็จฯ และได้ถวายนำชมแหล่งโบราณสถานต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรีและเพชรบุรี