คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี อาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล จากการประกวด “หนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่หนังสือชื่อ “333 ปี ราชทูตสยาม เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส” 333 YEARS SIAMESE ENVOY TO FRANCE (รางวัลชมเชย ประเภททั่วไป)