รางวัล “หนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันที่ 16 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี อาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับพระราชทานรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวด “หนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่หนังสือชื่อ “333 ปี ราชทูตสยาม เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส” 333 YEARS SIAMESE ENVOY TO FRANCE (รางวัลชมเชย ประเภททั่วไป) โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึก ณ วังสระปทุม กรุงเทพมหานคร