ราชสกุลมหิดล

Book TypeCall NumberBook NameAuther
ราชสกุลมหิดลZ8819.61 ส243 2548สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรรณานุกรมและสาระสังเขปคณะผู้จัดทำ, ประจักษ์ วัฒนานุสิทธิ์ ... [และคนอื่นๆ]
ราชสกุลมหิดลWZ70.JT3 Thai44 2508ชุมนุมพระนิพนธ์และบทความเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยรวบรวมพิมพ์โดย คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ราชสกุลมหิดลWZ100 ม251ว 2552ไวทยมหิดล : พระนิพนธ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก = Articles on medicine and public health by HRH Prince Mahidol of Songkla[คณะผู้จัดทำ, ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ ... [และคนอื่นๆ]]
ราชสกุลมหิดลWZ100 ม251พ 2540พระกรณียกิจปฏิบัติของสมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (C.P.H., M.D.) ที่ทรงอุปการะการแพทย์ในกรุงสยาม = The service to medicine in Siam rendered by His Royal Highness Prince Mahidol of Songkla C.P.H., M.D. (Harvard)เอ.ยี. เอลลิส, รวบรวม
ราชสกุลมหิดลWZ100 ม251ท 2552เทิดพระนาม มหิดลบรรณาธิการ, วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์ คณะทำงานค้นคว้าข้อมูลและจัดทำภาพประกอบ, สรรใจ แสงวิเชียร ... [และคนอื่นๆ]
ราชสกุลมหิดลWZ100 ม251ฉ 2552เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนก : รวมบทความเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกจัดพิมพ์โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ราชสกุลมหิดลWX28.JT3 ศ482ส 2518ศิริราชที่ผมรู้จักโดย สุด แสงวิเชียร
ราชสกุลมหิดลWX28.JT3 ช572 2551120 ชิ้นเอกของศิริราช = 120 Memorabilia of Sirirajกองบรรณาธิการ, คณะผู้จัดทำหนังสือ 120 ชิ้นเอกของศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ราชสกุลมหิดลSF991 ท712 2546เทิดพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราชสกุลมหิดลSB191.R5 ข256 2549?ขวัญข้าว ขวัญแผ่นดินจัดทำโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ราชสกุลมหิดลQK73.T5 ส385 2549สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ = Somdech Phra Srinagarindra Parksสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ : ประธานคณะผู้จัดทำ, เจริญผล สุวรรณโชติ คณะผู้จัดทำ, ทินกร ภูวะปัจฉิม ... [และคนอื่นๆ]
ราชสกุลมหิดลQ180.5 P957 1993-Princess Chulabhorn distinguished lecture seriesChulabhorn Research Institute, in association with the Committee for the Celebration for the Auspicious Occasion of Professor Dr. Her Royal Highness Princess Chulabhorn's Thirty-Sixth Birthday Anniversary
ราชสกุลมหิดลPN6129.T5.S57 ส731 2535ประมวลพระราชดำรัสและพระราโชวาท ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ ...[ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ]
ราชสกุลมหิดลPN6129.T5 ส859ค 2547คำแม่สอน : ประมวลพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช 2504-2546สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ราชสกุลมหิดลPN6129.T5 ส731ป 2548ประมวลพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่พระราชทานในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ราชสกุลมหิดลPN6129.T5 ภ671พ 2555พระราชดำรัส 7 องค์-
ราชสกุลมหิดลPN6129.T5 ภ671พ 2550พ่อ หลวงพ่อของแผ่นดิน : ตามรอยพ่อ ต่อรอยธรรมคณะผู้จัดทำ กลุ่มเพื่อนธรรมเพื่อนทำ
ราชสกุลมหิดลPN6129.T5 พ385 2520พระราโชวาทและพระราชดำรัสสำนักราชเลขาธิการ
ราชสกุลมหิดลPN6129.T5 พ274 255080 พรรษา 80 ปรัชญาชี้นำชีวิตสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
ราชสกุลมหิดลPN6129.T5 ป352 2520ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ-
ราชสกุลมหิดลPN6129 ส691ปร 2536/47ประมวลพระราชดำรัสและพระราโชวาท : ตั้งแต่พุทธศักราช 2536 ถึงพุทธศักราช 2547-
ราชสกุลมหิดลPN6129 ส691ป 2511-ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ ปีพุทธศักราช ...สำนักราชเลขาธิการ
ราชสกุลมหิดลPN6129 ภ671พ 2538พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2538 = Royal Speech given to the audience of well-wishers on the occasion of the Royal Birthday Anniversary at the Dusidalai Hall, Chitralada Villa, Dusit Palace on Monday, December 4, 1995-
ราชสกุลมหิดลPN6129 พ342 2531พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสสำนักราชเลขาธิการ
ราชสกุลมหิดลPN6129 ท167ป 2509ประชุมโอวาททวน วิริยาภรณ์
ราชสกุลมหิดลPL4209.2 อ234 2526?อนุสรณ์ในงานเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ พระสุจริตสุดา (เปรื่อง สุจริตกุล) พระสนมเอกในรัชกาลที่ 6 ณ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 29 มีนาคม 2526-
ราชสกุลมหิดลPL4206 ร156 2550รวมบทอาศิรวาทในรอบครองราชย์ 60 ปีมูลนิธิศิลปินแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ราชสกุลมหิดลPL4206 น967 2542ในหลวงในดวงใจนักเขียนสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ราชสกุลมหิดลPK1090 พ174 ล.1-8 2530-2534พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ ฉบับภูมิพโลภิกขุ-
ราชสกุลมหิดลNC992.T5 ห144 2539หนังสือประมวลรูปถ่ายสิ่งของต่างๆที่มีผู้นำถวายสักการะพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาประสาทสำนักราชเลขาธิการ
ราชสกุลมหิดลNA1522.B2 G946 1942?Guide to the Grand Palace-
ราชสกุลมหิดลN7321 ค122ศ ล.1-3 2539ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 = Art in the Reign of King Rama IXไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ บรรณาธิการบริหาร, พิพัฒน์ พงศ์รพีพร บรรณาธิการ
ราชสกุลมหิดลM1824.T48 ลศ917 2549เลิศล้ำคำกรองทำนองแห่งแผ่นดิน : รวมเนื้อร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมเกร็ดประวัติ 48 เพลงเรียบเรียงโดย ภาธร ศรีกรานนท์
ราชสกุลมหิดลM1824.T48 ล917 ล.1-2 2549เลิศล้ำคำกรองทำนองแห่งแผ่นดิน : รวมโน๊ตเพลงพระราชนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ (1), (2)เรียบเรียงโดย ภาธร ศรีกรานนท์
ราชสกุลมหิดลKPT2535.S92 ก113 2548กฎมณเทียรบาล ฉบับเฉลิมพระเกียรติบรรณาธิการ, วินัย พงศ์ศรีเพียร
ราชสกุลมหิดลGT3390.5.T5 ก169ค 2539เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ ราชยาน ราชรถ และพระเมรุมาศกองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
ราชสกุลมหิดลGT3278 ก488 2551การประดิษฐานพระโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสำนักราชเลขาธิการ
ราชสกุลมหิดลDS589.C45 ด279 2541ดอยตุง : หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีคุณหญิง คณิตา เลขะกุล, บรรณาธิการ
ราชสกุลมหิดลDS586 อ477ส 2559สองธรรมราชาอัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์
ราชสกุลมหิดลDS586 ว721พ 2559พระราชอารมณ์ขัน : ค้นคว้าและประมวลมาเสนอด้วยความจงรักภักดีวิลาศ มณีวัต
ราชสกุลมหิดลDS586 รย451 2542รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2542บรรณาธิการ, ทรงสรรค์ นิลกำแหง
ราชสกุลมหิดลDS586 รผ451 2550รายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549โดยสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
ราชสกุลมหิดลDS586 ร451 2541?รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปีทรงสรวง นิลกำแหง, บรรณาธิการ
ราชสกุลมหิดลDS586 ร451 2531รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มหาราช เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก วันที่ 2 กรกฎาคม พุทธศักราช 2531คณะอนุกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ราชสกุลมหิดลDS586 ร415 2549ราชธรรมจริยวัตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9[คณะพระเปรียญธรรมวัดยานนาวา ผู้เรียบเรียง บรรณาธิการ พระมหาสุกี กนฺตสีโล]
ราชสกุลมหิดลDS586 ร191 2539ร้อยกรองกาญจนาภิเษก : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-
ราชสกุลมหิดลDS586 ม175ป 2539ประทีปแห่งแผ่นดินมนูญ มุกข์ประดิษฐ์
ราชสกุลมหิดลDS586 ภ671สฉ 2524เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคุณหญิง สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา
ราชสกุลมหิดลDS586 ภ671ป 2517ประมวลพระราชดำรัสในการเสด็จพระราชดำเนิน เยือนนานาประเทศพุทธศักราช 2502-2510 = Collection of royal addresses and speechfes during the state and official visits of their Majesties the King and Queen to foreign countries 1959-1967 (B.E. 2502-2510)[สำนักราชเลขาธิการ]
ราชสกุลมหิดลDS586 ภ669 2554ภูมิแผ่นดินมรดกไทย : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเสด็จพระราชดำเนินแหล่งมรดกไทยกรมศิลปากร บรรณาธิการ, อรสรา สายบัว .. [และคนอื่น ๆ]
ราชสกุลมหิดลDS586 พร368 2535พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2534-
ราชสกุลมหิดลDS586 พท343 2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชจักรีวงศ์กับนครเชียงใหม่คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ราชสกุลมหิดลDS586 พ792ร 2551เรื่องของพ่อ พุทธศักราช 2493พีรพล อริยวัฒนา
ราชสกุลมหิดลDS586 พ376 2543พระราชพิธีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร
ราชสกุลมหิดลDS586 พ368 2555พระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช : แนวทางสร้างไทยให้ยั่งยืน = Royal initiative of His Majesty The King of Thailand the path to Thailand's sustainabilityคณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือ, จุมพล ริมสาคร ... [และคนอื่นๆ]
ราชสกุลมหิดลDS586 พ368 2542พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2541[สำนักราชเลขาธิการ]
ราชสกุลมหิดลDS586 พ368 2541พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2532สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, สำนักราชเลขาธิการ, ทำเนียบรัฐบาล
ราชสกุลมหิดลDS586 พ368 2537?พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2536[สำนักราชเลขาธิการ]
ราชสกุลมหิดลDS586 พ368 2536พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2533สำนักราชเลขาธิการ
ราชสกุลมหิดลDS586 พ368 2535?พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2535[สำนักราชเลขาธิการ]
ราชสกุลมหิดลDS586 พ358 2548พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญูมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
ราชสกุลมหิดลDS586 พ334 2554พระธรรมเทศนามงคลวิเสกกถา : พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พุทธศักราช 2489-2554ทรงสวรรค์ นิลกำแหง, บรรณาธิการ
ราชสกุลมหิดลDS586 ผ191 2547ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
ราชสกุลมหิดลDS586 ป352 2542ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย ตั้งแต่พุทธศักราช 2489 จนถึง 2540คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ราชสกุลมหิดลDS586 ป352 2513ประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2511 - พฤศจิกายน 2512สำนักราชเลขาธิการ
ราชสกุลมหิดลDS586 ป278 2540ประทีปแห่งการศึกษา : พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสด้านการศึกษาคณะกรรมการจัดทำหนังสือประมวลพระบรมราโชวาทและพระดำรัสเกี่ยวกับการศึกษา บรรณาธิการ, ประไพ พักตรเกษม
ราชสกุลมหิดลDS586 นห967 2550ในหลวง : องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก = His Majesty King Bhumibol Aduyadej : Upholder of All Faithsมหาวิทยาลัยมหิดล
ราชสกุลมหิดลDS586 น967พ 2549ในหลวงของฉันคณะบรรณาธิการ, พิชัย ศิริจันทนันท์ ... [และคนอื่นๆ]
ราชสกุลมหิดลDS586 น967 2555ในหลวงของเรา = My King : the ultimate knowledge of Thailand[National Geographic] คณะบรรณาธิการ, ภัทราวรรณ พูลทวีเกียรติ์ ... [และคนอื่นๆ]
ราชสกุลมหิดลDS586 น967 2549ในหลวงในดวงหฤทัย = King of heartsคณะบรรณาธิการ, วิณีนารถ พันธุ์วุฒิ ... [และคนอื่นๆ]
ราชสกุลมหิดลDS586 น927 2541แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมจัดโดยราชบัณฑิตยสถาน กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ
ราชสกุลมหิดลDS586 น594 2533นิทรรศการพิเศษการแสดงภาพถ่ายพระราชวงศ์ไทยและพระราชวงศ์ญี่ปุ่น = Special photo exhibition of Thai and Japanese Royal families[จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ... และอื่น ๆ]
ราชสกุลมหิดลDS586 น195ย 2549?ย่างพระบาทที่ยาตรานภันต์ เสวิกุล
ราชสกุลมหิดลDS586 น163 2550นบพระภูมิบาลบุญญดิเรก : ลิลิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ราชสกุลมหิดลDS586 ถ841ก 2559ใกล้เบื้องพระยุคลบาท กับ 'ลัดดาซุบซิบ'แถมสิน รัตนพันธุ์
ราชสกุลมหิดลDS586 ต169 2542ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542-
ราชสกุลมหิดลDS586 จด131 ล.1-2 2545จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมหามงคลสมัยทรงเจริญพระชนมพรรษาเสมอสมเด็จพระบรมอัยกาธิราช พุทธศักราช 2528 เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พุทธศักราช 2530 และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พุทธศักราช 2531ทรงสรรค์ นิลกำแหง ... [และคนอื่นๆ]
ราชสกุลมหิดลDS586 จ344ภ 2557ภิรมย์ภาพภักดีโดย จำนงค์ ภิรมย์ภักดี ; จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี, บรรณาธิการ
ราชสกุลมหิดลDS586 จ131 2539จดหมายเหตุคำประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาศที่สถาบันอุดมศึกษาขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พฤษภาคม 2493-มกราคม 2539)ทบวงมหาวิทยาลัย
ราชสกุลมหิดลDS586 ก326 2539กวีเทิดพระเกียรติไท้ ภูมิพล : รวมผลงานและบทกวีเทิดพระเกียรติ ที่ระลึกเนื่องในมหามงคลวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี พุทธศักราช 2539บรรณาธิการ อุษณีย์ เกษมสันต์
ราชสกุลมหิดลDS586 ก313 2556กลางใจราษฎร์ : พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช หกทศวรรษแห่งการทรงงานผู้เขียน, คริส เบเคอร์ ... [และคนอื่นๆ] ผู้แปล มนันยา, จงจิต อรรถยุกติ, พรรษพร ชโลธร
ราชสกุลมหิดลDS586 ก234 2535กระแสพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน ณ ตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศภาคม 2535 เวลา 21.30 น.สำนักราชเลขาธิการ
ราชสกุลมหิดลDS586 V334i 2006In His Majesty's footsteps : a personal memoirVasit Dejkunjorn translator Busakorn Suriyasarn editor Christopher G. Moore
ราชสกุลมหิดลDS586 M533 1987A memoir of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand : to commemorate The Sixtieth Royal Birthday Anniversaryby The Office of His Majesty's Principal Private Secretary
ราชสกุลมหิดลDS585 ข941พ 2529พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลของปวงชนชาวไทยไข่มุกด์ ชูโต
ราชสกุลมหิดลDS584 หน159 2557120 ปี บารมีพระปกเกล้าสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ราชสกุลมหิดลDS582.52 ก976ร 2554ร้อยภาพร้อยแผ่นดิน : ร้อยปีแห่งวันสวรรคตสมเด็จพระปิยมหาราช = King Chulalongkorn''s centenary memorialไกรฤกษ์ นานา
ราชสกุลมหิดลDS582 จ657พร 2551พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน ฉบับตัวเขียน สอบทานกับฉบับพิมพ์ครั้งแรกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ราชสกุลมหิดลDS582 จ657พ 2551พระบรมราชาธิบายเรื่องสามัคคีพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ราชสกุลมหิดลDS582 จ131 2527จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว-
ราชสกุลมหิดลDS582 ก528 2546การเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2440 : รวมพระราชหัตถเลขาและเอกสารการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2440 = The first visit of King Chulalongkorn to Europe in 1897 : A collection of letters and documents from the first visit to Europe of King Chulalongkorn in 1897บรรณาธิการ, พรสวรรค์ วัฒนางกูร, นฤมิตร สอดศุข และขนิษฐา บุนปาน แปลโดย, พจี ยุวชิต ...[และคนอื่น ๆ]
ราชสกุลมหิดลDS578.32.V562 อ231 2520อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงพระศพพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ม.จ.ก., ป.ช., ท.จ.ว.-
ราชสกุลมหิดลDS578.32.S74 สจ246 2539สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี-
ราชสกุลมหิดลDS578.32.S74 ร428 2539ราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีคณะบรรณาธิการ, กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ... [และคนอื่นๆ]
ราชสกุลมหิดลDS578.32.S74 จ131 ล.1-2 2541จดหมายเหตุงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำจดหมายเหตุ และหนังสือที่ระลึกในคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ราชสกุลมหิดลDS578.32.S74 จ131 2544จดหมายเหตุฉลอง 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีคณะทำงานจัดทำหนังสือประมวลกิจกรรมงานเฉลิมฉลองในคณะกรรมการอำนวยการ งานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์, บรรณาธิการ
ราชสกุลมหิดลDS578.32.S74 ก411ว 2551เวลาเป็นของมีค่า = Busy fingers[สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร] นงเยาว์ กาญจนจารี, บรรณาธิการ
ราชสกุลมหิดลDS578.32.S74 ก411ว 2530เวลาเป็นของมีค่าพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
ราชสกุลมหิดลDS578.32.S74 ก411ม 2525แม่เล่าให้ฟัง : พระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ศ. 2443-2481พระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
ราชสกุลมหิดลDS578.32.S72 ส271ส 2555สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯสมภพ จันทรประภา
ราชสกุลมหิดลDS578.32.S72 ส271ส 2551สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯสมภพ จันทรประภา
ราชสกุลมหิดลDS578.32.S72 ว497ศ 2549ศรีสวรินทิรานุสรณีย์ : น้อมรำลึกถึงสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า[หัวหน้าโครงการ, ชวลี อมาตยกุล ผู้ค้นคว้าเรียบเรียง วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์ บรรณาธิการ ประพจน์ อัศววิรุฬหการ, ชญานุตน์ อินทุดม]
ราชสกุลมหิดลDS578.32.S72 ว497บ 2556บรมราชเทวีชลบุรีสถิต : สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้ากับเมืองชลบุรีผู้เขียน วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์, อภิลักษณ์ เกษมผลกูล, ชนกพร พัวพัฒนกุล
ราชสกุลมหิดลDS578.32.S72 รอ192 2555150 ปี สมเด็จพระพันวัสสา 110 ปี สมเด็จฯ ณ ศรีราชา-
ราชสกุลมหิดลDS578.32.S72 ร192 2555150 ปี พระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 10 กันยายน 2405 - 10 กันยายน 2555-
ราชสกุลมหิดลDS578.32.S72 พ711 2545พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาผู้เรียบเรียง จารุณี อินเฉิดฉาย
ราชสกุลมหิดลDS578.32.S72 จ133 2555จดหมายเหตุเสนอพระนามสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า : เฉลิมพระเกียรติคุณเป็นบุคคลสำคัญของโลกคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมฉลองวาระ 150 ปี พระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า บรรณาธิการ, ชวลี อมาตยกุล ... [และคนอื่นๆ]
ราชสกุลมหิดลDS578.32.S57 ส866ค 2548ความเป็นครูสถิตในหทัยพระองค์ : สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ = Teacher qualities endowed in the heart of Her Majesty Queen Sirikitผู้เขียน, คุณหญิงสุริยา รัตนกุล ผู้แปล, ณัฐธิดา จักษุรักษ์ เอี่ยมประไพ, ภัททิยา ยิมเรวัต, จารึก ราชสมบัติ
ราชสกุลมหิดลDS578.32.S57 ส243 ล.1-2 2549สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ : จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
ราชสกุลมหิดลDS578.32.S57 พ385 2548พระราชินีของเรา : เรื่องเล่าจากแผ่นดินใต้ผู้เขียนและเรียบเรียง, ถวัลย์ มาศจรัส ... [และคนอื่นๆ]
ราชสกุลมหิดลDS578.32.S57 ท712 2547?เทิดพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินีคณะกรรมการจัดทำหนังสือ, ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ... [และคนอื่นๆ]
ราชสกุลมหิดลDS578.32.S57 จ141 2535จตุรมิตรน้อมเกล้าฯสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินินาถ 60 พรรษาสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ
ราชสกุลมหิดลDS578.32.S57 Q3 2004Queen Sirikit : the jewel of the kingdomMinistry of Foreign Affairs
ราชสกุลมหิดลDS578.32.M33 ห159 2555120 ปี มหิดลอดุลเดช = 120 years of Prince Mahidolคณะบรรณาธิการ, สรรใจ แสงวิเชียร ... [และคนอื่นๆ] ผู้แปล, หม่อมราชวงศ์ประกายฉัตร สุขสวัสดิ์, พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ, William Merle Martin
ราชสกุลมหิดลDS578.32.M33 ศ526 2555ศิลปศาสตรมหิดล : สมเด็จพระบรมราชชนกกับพระเกียรติคุณด้านศิลปศาสตร์อภิลักษณ์ เกษมผลกูล, บรรณาธิการ
ราชสกุลมหิดลDS578.32.M33 ว755 2553วิศวมหิดล : นายช่างของแผ่นดินคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ราชสกุลมหิดลDS578.32.M33 ม251 2534100 ปีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกคณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์หนังสืองานฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์, บรรณาธิการ
ราชสกุลมหิดลDS578.32.M33 ค383 2554คำสอนของสมเด็จพระบรมราชชนกสรรใจ แสงวิเชียร
ราชสกุลมหิดลDS578.32.M33 ก411ส 2554สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก = His Royal Highness Prince Mahidol of Songklaสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงบรรยาย ผู้แปล ดารินทร์ ประดิษฐทัศนีย์, หม่อมราชวงศ์ประกายฉัตร สุขสวัสดิ์, โทนี โอนีลล์, อ่าน-ตรวจแก้ภาษา
ราชสกุลมหิดลDS578.32.M33 ก411ส 2551สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ และงานศิลปะ = Prince Mahidol and artสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
ราชสกุลมหิดลDS578.32.K35 ส314 2553สมุดภาพจดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม, บรรณาธิการ
ราชสกุลมหิดลDS578.32.K35 ส243 2551สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์กับสถาบันพระพุทธศาสนาบรรณาธิการ สมชาย สุรชาตรี
ราชสกุลมหิดลDS578.32.K35 ส183 2551สถิต ณ ดวงใจสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
ราชสกุลมหิดลDS578.32.K35 พ384 2551พระราชสาส์น สาส์น ลายพระราชหัตถ์ ลายพระหัตถ์ พระราชโทรเลข พระโทรเลข และโทรเลข ซึ่งพระประมุข พระราชวงศ์ และประมุขประเทศต่าง ๆ แสดงความเศร้าสลดพระราชหฤทัย เศร้าพระหัย และเสียใจในการที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์ = Letters and messages of condolences from the world's monarchs, royalties and heads of state to his majesty the king on the passing away of her Royal Highness Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindraสำนักราชเลข
ราชสกุลมหิดลDS578.32.K35 ป192 2551ประกาศชาติอารยะย้ำ โลกล้วนสรรเสริญ : สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์กับพระกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
ราชสกุลมหิดลDS578.32.K35 กย411 2551กัลยาณิวัฒนาลัย[กองบรรณาธิการนิตยสาร ดิฉัน ]
ราชสกุลมหิดลDS578.32.K35 ก469 2551การประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล (พิธีกงเต๊ก) อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เจริญ -คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ; บรรณาธิการ ผู้เรียบเรียง คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์
ราชสกุลมหิดลDS578.32.K35 ก411ป 2551ปาฐกถาเกียรติยศ เนื่องในงานคล้ายวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดลโดย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บรรณาธิการ สุริยา รัตนกุล, ศันสนีย์ ไชยโรจน์ และรัตนา เพ็ชรอุไร
ราชสกุลมหิดลDS578.32.K35 ก411 2551กัลยาณิทรรศน์[คณะบรรณาธิการ, คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ ... [และคนอื่นๆ]]
ราชสกุลมหิดลDS578.32.K35 ก411 2546กัลยาณิทรรศน์ : บรรณานิทัศน์พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์คณะบรรณาธิการ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ ... [และคนอื่นๆ]
ราชสกุลมหิดลDS578.32.K35 ก399 2551กัลยาณิวัฒนาคารวาลัย : องค์อุปถัมภ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม บรรณาธิการ, อัจฉราพร พงษ์ฉวี
ราชสกุลมหิดลDS578.32.K35 H774 2007To Honor Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra on the Occasion of the Seventh Cycle Birthday Anniversary May 6, B.E. 2550 (2007)-
ราชสกุลมหิดลDS578.32.C42 อ231 2528อนุสรณ์งานฉลอง 100 ปี พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร-
ราชสกุลมหิดลDS578.32.B4 ร191 2555ร้อยกรองเทิดพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณวดี[คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและหอจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ผู้ร้อยกรอง คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ... [และคนอื่นๆ]]
ราชสกุลมหิดลDS578.3 ป965 2553ไปรษณียบัตรจดหมายเหตุ = Royal archival postcardสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
ราชสกุลมหิดลDS578 พ456ป 2551ประวัติศาสตร์ไทย 2 : ราชวงศ์จักรีพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
ราชสกุลมหิดลDS578 พ342 2552พระบรมราชจักรีวงศ์สำนักราชเลขาธิการ
ราชสกุลมหิดลDS578 น927 2527แนวพระราชดำริเก้ารัชกาลกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ราชสกุลมหิดลDS570.6.C8 อ381ห 2551100 ปี จุลจักรพงษ์ 1908-2008เรียบเรียงโดย อรสม สุทธิสาครและสุธาทิพย์ โมราลาย
ราชสกุลมหิดลDS570.5 ส169 2547สตรีสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
ราชสกุลมหิดลDS570.3 อ785พ 2512พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชจักรีวงศ์อุดม ประมวลวิทยา
ราชสกุลมหิดลDS568 ธ173 2537ธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยาม : พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้ากรุงสยามเอ.บี. กริสโวลด์ ; หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ทรงแปล
ราชสกุลมหิดลBQ135 ว836ม 2559มหาบพิตร : ในหลวงทรงถาม พระอรหันต์ตอบวีระวัฒน์ ชลสวัสดิ์

ราชสกุลมหิดลBQ5805.T5 ท622พ 2548พุทธศาสนสุภาษิต คำโคลงพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีราชสกุลมหิดลBQ5805.T5 ท622พ 2558พุทธศาสนสุภาษิต คำโคลงพระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีราชสกุลมหิดลDB2022 ท622ย ล.1-2 2540ยามลมหนาวพระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีราชสกุลมหิดลDS570.97 ท622ทว 2535ทวิภาคสัญจรพระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีราชสกุลมหิดลDS578.32.K35 ธ129ฉ 2551เฉลิมพระกัลยาณเกียรติธงทอง จันทรางศุราชสกุลมหิดลDS578.32.S57 ท622ส 2540สมเด็จแม่กับการศึกษาพระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีราชสกุลมหิดลDS578.32.T43 ก951ท 2558เทพรัตนอักษรา เจ้าฟ้าปริญญาเอกโกวิท วงศ์สุรวัฒน์ราชสกุลมหิดลDS578.32.T43 ด319 2558ดั่งดวงแก้วส่องสว่างทางสายงาม : 60 พระอัจฉริยภาพสมเด็จพระเทพฯ แบบอย่างชีวิตที่เก่ง ดี มีสุขมูลนิธิศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีราชสกุลมหิดลDS578.32.T43 ด662 2534ดุจดวงแก้วแจ่มจรัสวัฒนธรรม : หนังสืออ่านเพิ่มเติมสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ; ผู้จัดทำต้นฉบับ แม้นมาส ชวลิต ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ, มาลินี ผโลปการราชสกุลมหิดลDS578.32.T43 ท622 2549เทพรัตนเมธีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติราชสกุลมหิดลDS578.32.T43 ท622ก ล.1 2538เกล็ดหิมะในสายหมอกพระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีราชสกุลมหิดลDS578.32.T43 ท622ก ล.4 2538เกล็ดหิมะในสายหมอกพระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีราชสกุลมหิดลDS578.32.T43 ท622ก ล.5 2538เกล็ดหิมะในสายหมอกพระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีราชสกุลมหิดลDS578.32.T43 ท622พ 2533?พุทธศาสนสุภาษิตคำโคลงพระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีราชสกุลมหิดลDS578.32.T43 ท622ย 2555ย่ำแดนมังกรพระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีราชสกุลมหิดลDS578.32.T43 ป352 ล.1-5 2538ประมวลพระราชดำรัสและพระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสำนักราชเลขาธิการราชสกุลมหิดลDS578.32.T43 ปร352 ล.1-5  2538ประมวลพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี-ราชสกุลมหิดลDS578.32.T43 ร193 2558ร้อยเรียงเรื่องประทับใจในสมเด็จพระเทพฯเรื่องและภาพจาก แฟนเพจ ชมรมคนรักในหลวงราชสกุลมหิดลDS578.32.T43 ส731 252-?สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี[พ.ต.อ. ชัยณรงค์ ธรรมศักดิ์... [และคนอื่นๆ]]ราชสกุลมหิดลDS578.32.T43 หพ111 255860 พรรษา ขวัญหล้าประชาไทยคณะผู้จัดทำหนังสือ, ชัชชัย ภูวิชยสัมพันธ์ ... [และคนอื่นๆ]ราชสกุลมหิดลDS586 J78k 2000King Bhumibol : strength of the land[text by Richard William Jones]ราชสกุลมหิดลDS586 K53 2010The King of Thailand in world focus : articles and images from the international press 1946-2008Editor-in-chief, Dennis D. GrayราชสกุลมหิดลDS586 ว721พร 2559พระราชอารมณ์ขัน : ค้นคว้าและเรียบเรียงนำเสนอด้วยความจงรักภักดีวิลาศ มณีวัตราชสกุลมหิดลDS589.N39 จ291 2550จากภูฟ้าน่านสู่ภูฟ้ามหานคร / ธีระพันธ์ ล.ทองคำ ... [และคนอื่น ๆ]ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ ... [และคนอื่นๆ]ราชสกุลมหิดลDS712 ท622ค 2544คืนถิ่นจีนใหญ่พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีราชสกุลมหิดลDS712 ท622ห 2544หวงเหออู่อารยธรรมพระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีราชสกุลมหิดลFic W127k 2016Kaew la joueuse = แก้วจอมซนWaenkaew ; Traduit du thai par les professeurs de francais de l' universite Thammasat; สิทธิพร พวงสุข...[และคนอื่นๆ], ภาพประกอบราชสกุลมหิดลFic W127ka 2016Kaew la joyeuse = แก้วจอมแก่นWaenkaew ; Traduit du thai par les professeurs de francais de l' universite Thammasat ; สิทธิพร พวงสุข...[และคนอื่นๆ], ภาพประกอบราชสกุลมหิดลHC79.I55 ท622อ 2552ไอซีทีสานความรู้และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน = ICT as a tool to harness knowledge and technology for sustainable developmentพระราชดำรัสใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีราชสกุลมหิดลML3758.T5 พ919 2558เพลงหน้าพาทย์ไหว้ครูกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมราชสกุลมหิดลN7345 ท622ศ 2557ศิลปะจีนปาฐกถาพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีราชสกุลมหิดลPL2659.T5 ฟ221ม 2558เมฆเหินน้ำไหลฟัง ฟัง ; สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแปลราชสกุลมหิดลPL2804.C5 ห737ร 2558ร้านน้ำชา บทละครพูด 3 องก์ = Tea house : a play in three actsเหลาเส่อ, เขียน ; สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ทรงแปลราชสกุลมหิดลPL4202 ก831ร 2558ราชสุดาอาศิรพาทพิสิฐ : แนวคิดเรื่องขัตติยนารีและกลวิธีการใช้คำประพันธ์ในกวีนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีผู้เขียน, เก๋ แดงสกุล ; บรรณาธิการ,  อภิลักษณ์ เกษมผลกูลราชสกุลมหิดลPL4209.T5 ฉ342น 2556นารีนคราฉือลี่, ผู้เขียน ; พระราชนิพนธ์แปล, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีราชสกุลมหิดลPZ90.T5 ม611น 2557นิทานโกหกเยอรมันของบารอน ฟอน มึนช์เฮาเซ่น บารอน ฟอน มึนช์เฮาเซ่น ; พระราชนิพนธ์แปล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีราชสกุลมหิดลSB291.G8 ส615 2551สัมมนาวิชาการศึกษายางรักเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี = Seminar on study of oriental lacquer initiated by H.R.H. princess Maha Chakri Sirindhorn for the revitalization of Thai wisdomกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมราชสกุลมหิดลTT848 ธ668ห 2559หัตถานารีอาเซียน : ผ้าทอมือของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาวและกะเหรี่ยงโป อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี : บูรณาการความรู้ด้านภูษา ภาษา และการอพยพย้ายถิ่นธีระพันธ์ ล. ทองคำราชสกุลมหิดลนว ถ712ต 2557ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหนเถี่ยหนิง ; สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, พระราชนิพนธ์แปลราชสกุลมหิดลรส ช273ร 2559รอยยิ้มและน้ำตาของหัวใจชวนหนี ; พระราชนิพนธ์แปล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีราชสกุลมหิดลรส ป599ร 2558รอยยิ้มและน้ำตาของหัวใจปิงซิน, เหยียนเกอหลิง, ซูเฉี้ยว ; พระราชนิพนธ์แปล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีราชสกุลมหิดลรส พ945 2557เพียงวันพบวันนี้ที่สำคัญรวมพระราชนิพนธ์แปลใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีราชสกุลมหิดลรส ว942ก 2550แก้วจอมซนแว่นแก้วราชสกุลมหิดลรส ว942กจ 2550แก้วจอมแก่นแว่นแก้วราชสกุลมหิดลรส ห363ผ 2546ผีเสื้อหวางเหมิง ; พระราชนิพนธ์แปลใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีราชสกุลมหิดลรส อ993ค 2558ความฝันกุนเทอร์ ไอซ์, ผู้เขียน ; สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ผู้แปล