ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ ในโอกาสที่เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นประจำปี 2563 และรับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ ในโอกาสที่เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นประจำปี 2563 และรับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม ยกย่อง และเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการครองตน ครองคน ครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น