ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ (Council Visit)

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น. ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมส่วนงานครั้งที่ 25/2563 (Council Visit) ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรับฟังผลสำเร็จที่ภาคภูมิใจของคณะศิลปศาสตร์ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา เป้าหมายและแผนดำเนินการในปีงบประมาณ 2563-2564 ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการและแนวทางการแก้ไข โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ร่วมรับฟังข้อคิดเห็นในการเข้าเยี่ยมส่วนงานในครั้งนี้ ดังมีประเด็นต่อไปนี้

ผลสำเร็จที่ภาคภูมิใจของคณะศิลปศาสตร์ ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา

 1. เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ)
 2. จัดทำหลักสูตรสองปริญญาร่วมกับ Osaka University (M.A. in Applied Linguistics, Mahidol University & M.A. in Japanese Studies, Osaka University)
 3. สร้างแบบทดสอบและจัดสอบ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol English Language Test: MU-ELT)
 4. มี MOU ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ 100 อันดับแรกของโลก ได้แก่ Shanghai Jiao Tong University (60), National Taiwan University (69), University of Leeds (93)
 5. มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น (ผลงานตีพิมพ์ 11 เรื่อง: อาจารย์ 61 คน)
 6. ศูนย์การแปลและการล่ามได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักแปล คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 7. ผลประกอบการดีขึ้น โดยคณะฯ มีเงินรายได้สะสมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 ในอัตราร้อยละ 43
 8. มีบทเรียนออนไลน์ MOOC จำนวน 3 รายวิชา SPOC จำนวน 5 รายวิชา
 9. ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมมัคคุเทศก์แก่บุคคลทั่วไปต่อเนื่องเป็นปีที่ 11

เป้าหมายและแผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563-2564

 1. จัดทำหลักสูตร Double Degree B.A. in Chinese ร่วมกับ Shanghai Jiao Tong University
 2. เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม
 3. นำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) เข้าสู่การรับรองมาตรฐาน AUN-QA
 4. ร่วมกับ Beijing Language and Culture University ในการจัดตั้งสถาบันขงจื่อในมหาวิทยาลัยมหิดล
 5. มี MOU ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ 100 อันดับแรกของโลก ได้แก่ Fudan University (อันดับที่ 40 ของโลก)
 6. พัฒนาบทเรียนออนไลน์ MOOC จำนวน 5 รายวิชา และจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพออนไลน์