สภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน (University Council Visit: 2) ของคณะศิลปศาสตร์

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน (University Council Visit: 2) ของคณะศิลปศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ คณบดี ทีมบริหาร และคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้คณบดีได้นำเสนอผลสำเร็จ และความภาคภูมิใจของการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งกล่าวถึงเป้าหมาย พันธกิจและแผนการดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในอนาคต
 
 
ขอบคุณภาพจาก : มหาวิทยาลัยมหิดล