ชื่องานวิจัย:สร้างสุขผู้ติดเตียง: เวลา อาสา ปัญญา เมตตา

คณะ/สาขาวิชา:คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มาและความสำคัญ: กลุ่มเปราะบางอาจได้รับปัจจัยหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดความเปราะบางที่แตกต่างกันและความเปราะบางที่เกิดขึ้นอาจนำไปสู่ความเสี่ยงในการเกิดโรคมากกว่ากลุ่มบุคคลทั่วไป กลุ่มคนเปราะบางเป็นกลุ่มที่มีความต้องการทางด้านสุขภาพสูงแต่ว่าสามารถเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพต่ำแต่ในทางกลับกัน กลุ่มคนที่มีความต้องการทางด้านสุขภาพที่ต่ำแต่สามารถเข้าถึงบริการทางสุขภาพได้สูงกว่า ซึ่งปัจจัยที่มีส่วนสำคัญคือความด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม

ขอบเขต/พื้นที่ศึกษา: วัดบางช้างเหนือ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วัตถุประสงค์: เพื่อวิเคราะห์ทุนศักยภาพของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง และเพื่อเสริมศักยภาพเครือข่ายจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง

แหล่งทุนสนับสนุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หน่วยงานที่ร่วมมือ: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผู้มีส่วนได้เสีย: กลุ่มเปราะบาง กลุ่มจิตอาสาในพื้นที่ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ระดับความร่วมมือ: ระดับชุมชน

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ:

1. เกิดการเสริมศักยภาพกลุ่มจิตอาสาผ่านการวิจัย และการจัดการความรู้จากเครือข่ายวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัยแบบองค์รวม เช่น การอบรมและพัฒนาอาชีพเสริม การนำนักศึกษาไปเยี่ยมบ้านและให้ความรู้ในรูปแบบ basic literacy health

2. ได้พัฒนารูปแบบการเสริมศักยภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ เช่น รูปแบบการสื่อสารเชิงบวก รูปแบบการเยี่ยมเยียนแบบเสริมพลัง รูปแบบการระดมทุนจากเครือข่ายต่าง ๆ

3. มหาวิทยลัยและชุมชนได้มีการจัดการความรู้และสรุปบทเรียนเป็นองค์ความรู้ต้นแบบให้เกิดการขยายผลสู่พื้นที่อื่น ๆ เช่น รูปแบบหมอครอบครัวที่มีการเชื่อมโยงระหว่างบ้าน วัด ชุมชน และ รพ.สต. ในการเยี่ยมบ้าน

4. เป็นพื้นที่กรณีศึกษาให้กับนักศึกษาและนักวิชาการมหาวิทยาลัยได้เข้าศึกษาชุมชน (engagement) และเป็น community lab ทั้งด้านสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน: เวลา อาสา ปัญญา เมตตา

รูปภาพประกอบ:

SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ:  2, 3