สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รอบ Portfolio

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 งานการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รอบ Portfolio ณ ห้อง 131, 134 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นจำนวนมาก