อบรมเทคนิคการเขียนผังงาน (Flowchart)

วันที่ 10 กันยายน 2564 คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการเขียนผังงาน (Flowchart) ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meetings พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิชา นิติสกุลวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ วิทยากรโดย คุณสุทธิพงษ์ ตะเภาทอง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร และคุณกรรณิการ์ ปิ่นปาน หน่วยนวัตกรรมการเรียนรู้ (E-Learning) ภายในการอบรมวิทยากรได้แนะนำการใช้โปรแกรมที่ใช้สำหรับอออกแบบผังงาน สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง เทคนิคต่าง ๆ รวมถึง กิจกรรม Workshop ให้ผู้เข้าร่วมอบรมทดลองสร้างผังงานด้วยตนเอง
การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถเขียนผังงาน (Flowchart) ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ เพื่อแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน รวมถึงเป็นเครื่องมือในการรวบรวมจัดลำดับความคิด ช่วยให้เห็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน และช่วยให้เข้าใจกระบวนการทำงานที่ชัดเจนขึ้น