อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานฯ และเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก ในงาน “ฉลองสมโภชน์รูปหล่อฤาษีดัดตน 80 ท่า 82 ตน และเปิดงานพิพิธภัณฑ์นวดไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและงานวันภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยแห่งชาติ”

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดงาน “ฉลองสมโภชน์รูปหล่อฤาษีดัดตน 80 ท่า 82 ตน และเปิดงานพิพิธภัณฑ์นวดไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและงานวันภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสที่องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนรับรอง “นวดไทย” ให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อนวัช บุนนาค และอาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้แทนคณะฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานฯ และเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก