อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาศึกษาศาสตร์