เพลงพื้นบ้าน

Book TypeCall NumberBook NameAuther
เพลงพื้นบ้านDS568 ก525พ 2527เพลงพื้นบ้านและการละเล่นพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์ : ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2526 ณ หอประชุมวิทยาลัยครูสุรินทร์ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ วิทยาลัยครูสุรินทร์ ; สมจิตร พ่วงบุตร, บรรณาธิการ
เพลงพื้นบ้านDS568 ค695 2541?คู่มือประเพณีทำขวัญและแหล่ต่างๆ-
เพลงพื้นบ้านDS589.N32 ก525น 2527นครสวรรค์ : รัฐกึ่งกลาง :รายงานการสัมมนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ วิทยาลัยครูนครสวรรค์ ; สุภรณ์ โอเจริญ, บรรณาธิการ.
เพลงพื้นบ้านGR312.2.C4 ป247 2555ประชุมเพลงทรงเครื่อง : สืบสานตำนานเพลงพื้นบ้านจากโรงพิมพ์วัดเกาะอภิลักษณ์ เกษมผลกูล บรรณาธิการ
เพลงพื้นบ้านGR487 ผ259พ 2522เพลงกล่อมเด็กและเพลงประกอบการเล่นของเด็กภาคกลาง 16 จังหวัด พ.ต. คุณหญิง ผะอบ โปษะกฤษณะ (หัวหน้าคณะ) ... [และคนอื่นๆ]
เพลงพื้นบ้านGR487 ว434พ 2525เพลงชาน้อง วันเนาว์ ยูเด็น
เพลงพื้นบ้านM175.A53 อ849 2528อังกะลุง พูนพิศ อมาตยกุล ... [และคนอื่นๆ]
เพลงพื้นบ้านML101.T5 ณ217ส 2539?สารานุกรมเพลงไทย ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์
เพลงพื้นบ้านML1824.T5 บ126 2517บทแผ่นเสียง ของ ราชบัณฑิตสภา ชุดที่ 1-
เพลงพื้นบ้านML345 พ849ส 2524สยามสังคีต : รวมเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย วิจิตรพิศดารและลํ้าค่าที่สุด พูนพิศ อมาตยกุล
เพลงพื้นบ้านML345.T5 ก513 2516การเล่นเพลง : ลัทธิธรรมเนียม. ภาคทิ่ 25-
เพลงพื้นบ้านML345.T5 พ343 2554พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการดนตรีบรรณาธิการ พูนพิศ อมาตยกุล
เพลงพื้นบ้านML345.T5 พ919 2552เพลง ดนตรี และนาฏศิลป์ จากสาส์นสมเด็จผู้รวบรวม เสถียร ดวงจันทร์ทิพย์ ; บรรณาธิการอำนวยการ พูนพิศ อมาตยกุล
เพลงพื้นบ้านML345.T5 พด919 2552เพลงดนตรี : จากสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศฯ ถึง พระยาอนุมานราชธนผู้รวบรวม เสถียร ดวงจันทร์ทิพย์, บรรณาธิการอำนวยการ พูนพิศ อมาตยกุล
เพลงพื้นบ้านML345.T5 ม151ค 2545คำบรรยายวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย [มนตรี ตราโมท] ; บรรณาธิการ, พัฒนี พร้อมสมบัติ
เพลงพื้นบ้านML37.T5 ด121ป ครั้งที่ 32 2544ปี่พาทย์ประลองเพลง : งานชุมนุมดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 32 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2544, วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2544-
เพลงพื้นบ้านML3758 อ293พ 2553เพลงและการละเล่นพื้นบ้านอมรา กล่ำเจริญ
เพลงพื้นบ้านML3758.T5 ก574 2558กำนลครูกำนัลคุณ : รวมบทความคัดสรรด้านเพลงพื้นบ้านเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ปูชนียาจารย์ด้านเพลงพื้นบ้านศึกษาของไทย ในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา อาจารย์เอนก นาวิกมูล อภิลักษณ์ เกษมผลกูล, บรรณาธิการ
เพลงพื้นบ้านML3758.T5 จ136พ 2519เพลงหน้าพาทย์จตุพร รัตนวราหะ
เพลงพื้นบ้านML3758.T5 ช539พ 2544พ่อเพลงแม่เพลงนครปฐม ชำเลือง แผนสมบูรณ์ รวบรวม เรียบเรียง
เพลงพื้นบ้านML3758.T5 ด251 2532ดวลเพลงกลางทุ่ง : จากเพลงพื้นบ้านถึงเพลงทูกทุ่ง เอนก นาวิกมูล ... [และคนอื่นๆ]
เพลงพื้นบ้านML3758.T5 ป447พ 2525พื้นบ้านพื้นเมืองปรานี วงษ์เทศ
เพลงพื้นบ้านML3758.T5 ผ381พ 2538เพลงพื้นบ้าน ผาสุก หั้นเจริญ
เพลงพื้นบ้านML3758.T5 พ179ล 2544โลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : เพลงโคราช พชร สุวรรณภาชน์
เพลงพื้นบ้านML3758.T5 ส486พ 2538เพลงพื้นบ้านจากถ้อยคำและตัวเขียน สอาด แพรดำ
เพลงพื้นบ้านML3758.T5 ห729ว 2551วิเคราะห์เพลงขอทานคณะวัดสุวรรณภักดี  จังหวัดตราดเหรียญตรา บุตรตะราช
เพลงพื้นบ้านML3758.T5 อ893ก 2555เกร็ดจากวงเพลง = Tales of Thai folk song singersเอนก นาวิกมูล
เพลงพื้นบ้านML3758.T5 อ893พ 2550เพลงนอกศตวรรษเอนก นาวิกมูล
เพลงพื้นบ้านML3758.T5 อ893พล 2550เพลงพื้นบ้านเอนก นาวิกมูล, ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์
เพลงพื้นบ้านML3758.T57C4 บ891 2554แบบเสนอประวัติชีวิตและผลงานนางศรีนวล ขำอาจศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เพลงพื้นบ้านML3758.T57C4 ป367 2556ประยูรนิทรรศน์ : ร้อยเรื่องลำตัดผ่านชีวประวัติแม่ประยูร ยมเยี่ยม ศิลปินแห่งชาติ ชาวศาลายา อภิลักษณ์ เกษมผลกูล บรรณาธิการ
เพลงพื้นบ้านML3758.T57C4 ล334 2544ลำตัด : เพลงพื้นบ้านภาคกลาง ประยูร ยมเยี่ยม 
เพลงพื้นบ้านML3758.T57C4 ล334 2550ลำตัดจังหวัดตราดสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ 
เพลงพื้นบ้านML3758.T58Ph57 อ293ก 2528การศึกษา-รวบรวมเพลงพื้นบ้าน เพลงเรืออยุธยาอมรา กล่ำเจริญ
เพลงพื้นบ้านML410.P72 ห313 2547หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) : มหาดุริยกวีลุ่มเจ้าพระยาแห่งอุษาคเนย์ อานันท์ นาคคง, อัษฎาวุธ สาคริก ; สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ
เพลงพื้นบ้านML419.Y37 ย144ห 2523หนังสืออนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ จ.ส.อ. ยรรยงค์ โปร่งน้ำใจ (ยรรยงค์ จมูกแดง) 2447-2523ยรรยงค์ โปร่งน้ำใจ
เพลงพื้นบ้านML420.P6 ร368 2554รัตนกวีศรีอยุธยา[คณะทำงานโครงการจัดพิมพ์หนังสือ พร ภิรมย์ รัตนกวีศรีอยุธยา]
เพลงพื้นบ้านN40 ส691ศ 2554ศิลปินแห่งชาติ ... / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
เพลงพื้นบ้านPL4202 ช625 2504ชุมนุมเพลงยาวสมัยโบราณ-
เพลงพื้นบ้านPL4202 บ125 2541บทดอกสร้อยสวรรค์ ครั้งกรุงเก่า  บรรณาธิการ บุญเตือน ศรีวรพจน์
เพลงพื้นบ้านPL4206 ป169พ 2555เพลงยาวเจ้าพระสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
เพลงพื้นบ้านPL4207 ป616บ 2534บทละครทำนองเสนาะเรื่อง ยกกระบุง ฯลฯ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
เพลงพื้นบ้านPN2889.76.C6 ส739ร 2540รายงานการวิจัยเรื่องการแสดงพื้นบ้านภาคกลาง : การปรับปรนในชีวิตไทยสมัยใหม่ = Folk drama in central Thailand : adjustment to modernization สุกัญญา ภัทราชัย พรรัตน์ ดำรุง ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ
เพลงพื้นบ้านPN2897 จ716ย 2524ยี่เก จาก ดอกดิน" ถึง "หอมหวล" เจนภพ จบกระบวนวรรณ
เพลงพื้นบ้านวพ อ263พ 2547เพลงบอกบุญ จังหวัดตราด : กลวิธีโน้มน้าวใจและบทบาทต่อสังคม = Donation songs in Changwat Trat : persuasive techniques and social functionอภิลักษณ์ เกษมผลกูล