ชื่อกิจกรรม/โครงการ: โครงการกีฬาเสริมสร้างสุขภาพชาว LA

ตัวชี้วัด: 3.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสาม ผ่านทางการป้องกันและการรักษาโรค และสนับสนุนสุขภาพจิต และความเป็นอยู่ที่ดีภายในปี 2573

ที่มาและความสำคัญ:

ด้วยคณะกรรมการสวัสดิการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรเพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน (Work life balance) ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ป้องกันการเกิดความเครียดจากการทำงานเป็นภาวะที่ทำให้ร่างกายและจิตใจ เสียดุลยภาพและก่อให้ เกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งที่มาจากทั้งภายในและภายนอกร่างกาย ที่มีผลกระทบและขัดขวางต่อการทำงานได้

 ในปีงบประมาณ 2562 นี้ คณะกรรมการสวัสดิการจึงจัดโครงการกีฬาเสริมสร้างสุขภาพชาว LA ขึ้น เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและใจของบุคลากรในคณะฯ อีกทั้งสามารถรู้วิธีการบริหารร่างกายในท่าที่ถูกต้องเหมาะสม             กับสรีรวิทยาของตนเองได้ รวมถึงยังเป็นการสร้างความผูกพันและส่งเสริมสุขภาวะของบุคลากรในองค์กรด้าน Happy Body และ Happy Relax ด้วย

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ: ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม 2562

สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย: บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กรจากการทำกิจกรรมร่วมกันของบุคลากร
  2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพและใจของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์
  3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักการออกกำลังกายที่ถูกต้อง และสามารถนำใช้ในกิจวัตรประจำวันได้

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ: ผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมกีฬาเต้นแอโรบิคบริหารร่างกาย

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม: บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: บุคลากรคณะศิลปศาสตร์จำนวน 20 คน และบุคคลภายนอกคณะฯ จำนวน 10 คน

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม: บุคลากรได้ออกกำลังกายและมีสุขภาพร่างกายและใจที่แข็งแรงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกิจวัตรประจำวันได้ รวมถึงได้ผ่อนคลายภาวะความเครียดจากการทำงาน

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน: โครงการกีฬาเสริมสร้างสุขภาพชาว LA

รูปภาพประกอบ:

SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ:3