คณะศิลปศาสตร์ จัดประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ ระยะสั้น 4 ปี (พ.ศ. 2565-2568)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ จัดประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ ระยะสั้น 4 ปี (พ.ศ. 2565-2568) ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meetings นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ ต่อด้วยการชี้แจงทิศทางการดำเนินงานมหาวิทยาลัยมหิดล และการปรับทิศทางของคณะศิลปศาสตร์ให้สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้ความรู้ และร่วมให้คำแนะนำแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ จากนั้นเป็นการระดมสมองร่วมหารือและวิเคราะห์ทิศทางการดำเนินงานของคณะฯ  โดยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป   โดยการประชุมดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28  พฤษภาคม –  2 มิถุนายน 2564