โครงการชุมชนเสริมสร้างรักสุขภาพชาว LA

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีมอบรางวัล แก่บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการชุมชนเสริมสร้างรักสุขภาพชาว LA ณ ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์ ดร.พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ ประธานการจัดโครงการฯ ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 
โครงการดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านโภชนาการเบื้องต้นให้แก่บุคลากร และให้บุคลากรรู้จักวิธีใช้พลังงานในกิจวัตรประจำวันและออกกำลังกายได้อย่างถูกต้อง โดยภายในโครงการฯ มีการจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น การวัดและประเมินค่าไขมันและมวลกล้ามเนื้อของร่างกาย การให้ความรู้ในการปฏิบัติตนเองด้วยวิธีการออกกำลังกายและด้านโภชนาการทางอาหารที่เหมาะสมกับมวลร่างกาย การจัดกิจกรรมออกกำลังกายแบบ Core Body และการออกกำลังกายแบบโยคะ รวมถึงการติดตามผลเพื่อวิเคราะห์และดูการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย โดยวิทยากร คุณเมียง ซอกจู คุณณัฐภูมิ ภูขจร และคุณฟ้าใส พึ่งอุดม ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและการออกกำลังกาย