โครงการทำบุญเดือนเกิด ประจำเดือนธันวาคม 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการเสริมสร้างความผูกพันและความสุขคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเดือนเกิด ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกราบสักการะพระบรมเกศาธาตุ ซึ่งอัญเชิญจากประเทศศรีลังกาเป็นครั้งแรก มาประดิษฐาน ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อเฉลิมฉลองวาระ 700 ปี พระพุทธศาสนิกายเถรวาทแบบลังกาวงศ์ 266 ปี พระพุทธศาสนาเถรวาทนิกายสยามวงศ์