ชื่อกิจกรรม/งานที่ดำเนินการ: โครงการรับสมัครนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี

เป้าหมาย/งานที่เกี่ยวข้อง: 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศในการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี 2573

วันเวลา และสถานที่:  ช่วงการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ โควตา

รายละเอียดงาน:  เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในรอบโควตา ของคณะศิลปศาสตร์ของทุกปีการศึกษา

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน:  โครงการนักศึกษาพิการ

รูปภาพประกอบ:

SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ: