โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาคุณภาพชีวิตแรงงานไทยภาคบริการในประเทศญี่ปุ่นยุคสังคมสูงวัย” โดยหัวหน้าโครงการ: อาจารย์ ดร.สุดปรารถนา ดวงแก้ว หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาคุณภาพชีวิตแรงงานไทยภาคบริการในประเทศญี่ปุ่นยุคสังคมสูงวัย”
โดยหัวหน้าโครงการ: อาจารย์ ดร.สุดปรารถนา ดวงแก้ว หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)