โครงการวิจัย เรื่อง “องค์ความรู้ “สัตวศาสตร์” ในวรรณกรรมพื้นบ้านภาคกลาง: การศึกษาในมิติความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์” โดยหัวหน้าโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

โครงการวิจัย เรื่อง “องค์ความรู้ “สัตวศาสตร์” ในวรรณกรรมพื้นบ้านภาคกลาง: การศึกษาในมิติความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์”
โดยหัวหน้าโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)