โครงการศึกษาดูงาน “เงาฝรั่งบนฝั่งอยุธยา” ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 10 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการเพื่อสังคม คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายแก่ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน “เงาฝรั่งบนฝั่งอยุธยา” ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่สื่อมวลชนชาวต่างชาติ  จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงมิติประวัติศาสตร์ มิติการต่างประเทศ และมิติการแผยแพร่วัฒนธรรม ผ่านการศึกษาเรียนรู้จากสถานที่จริงทางประวัติศาสตร์ โดยภายในกิจกรรมได้นำผู้เข้าร่วมโครงการเข้าชมสถานที่ประวิตศาสตร์ของไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาทิเช่น วัดนิเวศธรรมประวัติ หมู่บ้านญี่ปุ่น บ้านป้อมเพชร วัดมหาธาตุ วัดไชยวัฒนาราม