โครงการศึกษาดูงาน “เงาฝรั่งบนฝั่งอยุธยา” ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 3 มีนาคม 2564 กระทรวงการต่างประเทศ จัดโครงการศึกษาดูงาน “เงาฝรั่งบนฝั่งอยุธยา” ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงมิติประวัติศาสตร์ มิติการต่างประเทศ และมิติการแผยแพร่วัฒนธรรม ผ่านการศึกษาเรียนรู้จากสถานที่จริงทางประวัติศาสตร์และรับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการเพื่อสังคม คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยโครงการดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 3 และวันที่ 10 มีนาคม 2564