โครงการสถานีปัญญา LAMU Book Talk Station : ครั้งที่ 9 เสวนาในหัวข้อ “มองวรรณกรรมในแง่มุมศิลปะการแสดง: กรณีเรื่อง The Glass Menagerie”

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการสถานีปัญญา LAMU Book Talk Station: ครั้งที่ 9 เสวนาในหัวข้อ “มองวรรณกรรมในแง่มุมศิลปะการแสดง: กรณีเรื่อง The Glass Menagerie” ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM และ ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live พิธีเปิดโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการเพื่อสังคม วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ พจน์ประสาท อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภายในการเสวนาวิทยากรได้ถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมในแง่มุมศิลปะการแสดง จากเรื่อง The Glass Menagerie เช่น ประวัติในภาพรวม เรื่องย่อ บทละคร ลักษณะของตัวละคร ข้อคิดความประทับใจในการเล่าเรื่องผ่านตัวละคร การวิเคราะห์บทละคร รวมถึงวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ทางการแสดงบนเวที ในช่วงท้ายเป็นกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลจากผู้เข้าร่วมโครงการเสวนาฯ