ชื่อกิจกรรม/โครงการ: โครงการสร้างเสริมเครือข่ายความร่วมมือด้านชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่1: ประเพณีตักบาตรท้องน้ำ วัดสุวรรณ

ตัวชี้วัด: 11.2.6 มหาวิทยาลัยของท่านมีการจัดโครงการบันทึกหรือรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  เช่น นิทานพื้นบ้าน  ประเพณี  ภาษา  หรือองค์ความรู้ท้องถิ่น

ที่มาและความสำคัญ: ศูนย์สายามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านท้องถิ่นศึกษา  ได้เห็นความสำคัญของการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องประเพณีตักบาตรท้องน้ำรวมทั้งการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชน   จึงได้จัดดโครงการสร้างเสริมเครือข่ายความร่วมมือด้านชมุชนครั้งที่ 1ซ ประเพณีตักบาตรท้องน้ำ วัดสุวรรณ ร่วมกับวัดสุวรรณาราม และหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑบ จังหวัดนครปฐม

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ:  วันจันทร์ที่ 11  พฤศจิกายน 2562

สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ:  วัดสุวรรณาราม   ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย:  วัดสุวรรณารามกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์:  เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเพณีตักบาตรท้องน้ำ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแก่ชาวบ้านในชุมชนคลองมหาสวัสดิ์    ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  และผู้สนใจทั่วไป    เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในเครือข่ายชุมชนระหว่างคณะศิลปศาสตร์ วัดสุวรรณาราม และหน่วยงานอื่นๆ

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ:    จัดทำไวนิลเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเพณีตักบาตรท้องน้ำ  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น   จัดทำพัดที่ระลึกเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเพณีตักบาตรท้องน้ำ และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในชุมชน   ร่วมลงทะเบียนตอบแบบสอบถามผ่าน QR Code

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม:  อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม:   จำนวน 250  คน

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม:  องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และประเพณีท้องถิ่นได้รับการเผยแพร่    คณะศิลปศาสตร์ได้สร้างเครืองข่ายการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอพุทธมณฑล รวมทั้งได้รับการประชาสัมพันธ์ให้รู้จักในวงกว้าง

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน: ตักบาตรท้องน้ำ

รูปภาพประกอบ:

SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ: