โครงการสานรักษ์ สานใจ LA เพื่อการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 หน่วยกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการสานรักษ์ สานใจ LA เพื่อการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ร่วมโครงการ