โครงการอบรมผู้สอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ รุ่นที่ 15

วันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2564 ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ (CAAS) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมผู้สอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ รุ่นที่ 15 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings เพื่อสนับสนุนการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศในประเทศไทย และเป็นการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการสร้างความเป็นเลิศในการบริการวิชาการ และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.ยิ่งยศ กันจินะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน