โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น (ภาคทฤษฎี) ประจำปี 2564

วันที่ 3 กันยายน 2564 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น (ภาคทฤษฎี) ประจำปี 2564 สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meetings โดยวิทยากร คุณดิลก เลิศเกรียงไกรยิ่ง จากบริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด
 
การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความสามารถดับเพลิงขั้นต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีทักษะ ความสามารถ และความคล่องตัวในการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวขอบคุณท่านวิทยากร ผู้เข้าร่วมการอบรม และกล่าวปิดโครงการฯ