โครงการอบรมเทคนิคการสื่อสารเพื่อการให้บริการ (Effective Communication Strategies for Customer Service) หัวข้อ “การจัดการและการสื่อสารภาวะวิกฤต”

วันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมเทคนิคการสื่อสารเพื่อการให้บริการ (Effective Communication Strategies for Customer Service) หัวข้อ “การจัดการและการสื่อสารภาวะวิกฤต” ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร คณะศิลปศาสตร์ มีหลักการและแนวทางในการบริหารจัดการและการสื่อสารภาวะวิกฤตในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงพัฒนาการสื่อสารเพื่อการบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ต่อด้วยการบรรยายหัวข้อ “การจัดการและการสื่อสารภาวะวิกฤต” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยเนื้อหาการบรรยาย วิทยากรได้ให้ความรู้จากกรณีศึกษาการจัดการกับภาวะวิกฤตจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดจริง หลักการ แนวทาง วิธีการที่ใช้ในการจัดการภาวะวิกฤต การสื่อสารภาวะวิกฤต การจัดการประเด็น การจัดการและการสื่อสารภาวะวิกฤตออนไลน์ และปัจจัยแห่งความสำเร็จ