คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการอบรมเรื่อง Train the Trainers: Teaching English to Students with Hearing Impairment

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 คณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีเปิดโครงการอบรมเรื่อง Train the Trainers: Teaching English to Students with Hearing Impairment โดยความร่วมมือระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานฝ่ายโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประจำภูมิภาค (Regional English Language Officer: RELO) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และกล่าวต้อนรับวิทยากร Dr.Susan Rumann ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนชาวอเมริกัน กล่าวรายงานการจัดโครงการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศ วัฒนโภคากุล อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.กรกช แพทย์สาสดี
 
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะด้านการผลิตสื่อการสอน วิธีการสอน และการประเมินผลภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ให้แก่อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา โดยนำความรู้ที่ได้จากโครงการฯ ไปถ่ายทอดให้กับอาจารย์ และครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา โดยโครงการมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่วันที่ 2, 3, 9 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ และวันที่ 10, 14, 15, 23, 24 พฤศจิกายน 2565 ผู้เข้าร่วมโครงการจะนำความรู้ที่ได้รับการอบรมไปสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร