โครงการเพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพการทำงาน: หัวข้อ Basic Translation for Everyone (การแปลเบื้องต้นสำหรับทุกคน)

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ CareerDemy Thailand จัดโครงการเพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพการทำงาน สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อ Basic Translation for Everyone (การแปลเบื้องต้นสำหรับทุกคน) สอนโดยอาจารย์ ดร. รังสิมา นิลรัต อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก คุณอดิศร เหล่าพิรุฬห์ ตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้ประสานงานโครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) ของสถานทูตฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่ประสบปัญหาการว่างงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผู้สนใจทั่วไป ได้เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพทั้งในปัจจุบันและอนาคต

โดยเนื้อหาในการเรียนการสอนหัวข้อ Basic Translation for Everyone เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและองค์ประกอบที่สำคัญของการแปลภาษา ความหมายของการแปล เครื่องมือที่สำคัญสำหรับนักแปลมืออาชีพ รวมถึงโครงสร้างทางภาษาในการถ่ายทอดความจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งตามโครงสร้างภาษาปลายทาง ที่สามารถสื่อความหมายได้ครบถ้วนตามต้นฉบับทั้งในแง่ภาษาและวัฒนธรรม โดยการเรียนการสอนหัวข้อดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 3, 7, 10, 12 และ 14 พฤษภาคม 2564 จำนวนรวม 10 ชม. ทั้งนี้มีบุคคลทั่วไปจากหลากหลายอาชีพให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก